Tư vấn thiết kế hệ thống PCCC:
+ Tư vấn giải pháp kiến trúc kết cấu ME phù hợp với các quy định PCCC hiện hành
+ Thiết kế và lập dự toán hệ thống báo cháy, chữa cháy, chiếu sáng sự cố.